वक्तृत्व

यसमा कुनै सामान कसरी बनाउने वा कुनै ठाऊ कसरी जाने भनेर ब्याख्या गरेको हुने छ।

Thumbnail image